close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 września 2019

  Od dnia 17 września 2019 r. osoby zamierzające wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu i RP, które odbędą się w dniu 13 października 2019 r., mogą się już zgłaszać do spisu wyborców sporządzanego przez Konsula RP w Brukseli.

  Głosowanie za granicą w wyborach

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostało utworzonych 7 obwodów głosowania (obwieszczenie Konsula RP):

   

  1. Obwód głosowania nr 20, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela;
  2. Obwód głosowania nr 21, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli, Rue des Francs 28, 1040 Bruksela (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  3. Obwód głosowania nr 22, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruksela;
  4. Obwód głosowania nr 23, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polska Wspólnota Katolicka, Rue Jourdan 80, 1060 Bruksela;
  5. Obwód głosowania nr 24, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Maczka, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia;
  6. Obwód głosowania nr 25, siedziba obwodowej komisji wyborczej: OBSG – Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gandawa (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  7. Obwód głosowania nr 26, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Parafialna PAVO, Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee.

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli:

  1. telefonicznie, nr tel.: +32 (0)27390164 (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00-14:00; środy – 13:00-18:00)
  2. e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +32 (0)27360464.

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles
  3. faksem, nr faksu: +32 (0)27360464.

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: