close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 23 maja 2019

  W celu sprawnej organizacji głosowania, oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wyborcy przybywający do punktów głosowania proszeni są o niezabieranie ze sobą bagaży dużych rozmiarów (plecak, torba podróżna itp.)

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

   

  Głosowanie w Królestwie Belgii

  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

  Obwieszczenie Konsula RP

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U. 2019, poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostały utworzone trzy obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 13, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bruksela, Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, Bruksela;
  2. Obwód głosowania nr 14, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bruksela, Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  3. Obwód głosowania nr 15, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Antwerpia, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Stanisława Maczka, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia;

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl (system będzie funkcjonował od 1 maja br.)

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli :

  1. telefonicznie, nr tel.: +32 (0) 2 73 90 164  
  2. e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu. Adres jw.
  5. faksem, nr faksu: +32 (0)2 73 64 459 / +32 (0)2 73 60 464

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do  Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela
  3. faksem, nr faksu: +32 (0)2 73 64 459 / +32 (0)2 73 60 464

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

   

  Obwodowa Komisja nr 13 w Brukseli zbierze się w dniu głosowania 26 maja 2019 r. o godzinie 5.45.

   

  Obwodowa Komisja nr 14 w Brukseli zbierze się w dniu głosowania 26 maja 2019 r. o godzinie 5.30.

   

  Zgodnie z par. 12 ust. 2 uchwały nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosownia utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

   

  informuję, iż :

   

  Decyzją nr 2/2019 Konsula RP w Brukseli, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Brukseli (Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela) do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, powołani zostali:

   

  • Wiesław Cieleń, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Stanisław Kierklo, zamieszkały w Rhode-Saint-Genèse (uzupełnienie składu komisji)
  • Artur Kuza, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Mariolę Owczarek-Grabowską, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Czesława Rumniak, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Ryszard Wojtkielewicz, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji).

    

  • Decyzja OKW_13

   

  Decyzją nr 3/2019 Konsula RP w Brukseli, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Brukseli , w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Brukseli (Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Bruksela) do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, powołani zostali:

   

  • Jan Bielecki, zamieszkały w Wezembeek-Oppem (uzupełnienie składu komisji)
  • Maria Czechowicz, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Małgorzata Litwin-Staszewska, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Wojciech Miłkowski, zamieszkały w Forest (uzupełnienie składu komisji)
  • Ireneusz Młodzianowski, zamieszkały w Sint-Pieters-Leeuw (uzupełnienie składu komisji)
  • Tomasz Nazarko, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji).

   

  Decyzja OKW_14

   

  Decyzją nr 4/2019 Konsula RP w Brukseli, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Antwerpii, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Antwerpii (Antwerpia, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Stanisława Maczka, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwrpia) do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, powołani zostali:

   

  • Agnieszka Ghersin, zamieszkała w Antwerpii (uzupełnienie składu komisji)
  • Dorota Gospodarowicz-Rombouts, zamieszkała w Westmalle (uzupełnienie składu komisji)
  • Agnieszka Paciorek, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Kazimierz Podleśny, zamieszkały w Antwerpii (uzupełnienie składu komisji)
  • Monika Pruska, zamieszkała w Schoten (uzupełnienie składu komisji)
  • Wacław Styranka, zamieszkały w Kapelen (uzupełnienie składu komisji).

   

  Decyzja OKW_15

   

  Z powodu rezygnacji pana Stanisława Kierklo z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13
  w Brukseli, Decyzją nr 5/2019 Konsula RP w Brukseli, skład komisji  nr 13 został uzupełniony o panią Annę Ugolik, zamieszkałą w Brukseli.

   

  Decyzja OKW_13 uzup

   

  Decyzją nr 6/2019 Konsula RP w Brukseli, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Brukseli, skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Brukseli (Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruksela) do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, został uzupełniony o:

   

  •  Robert Augustynek, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Beata Kuryłowicz, zamieszkała w Charleroi (uzupełnienie składu komisji)
  • Elżbieta Łazowska, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Urszula Maksoń, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Krzysztof Skotnicki, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji).

    

  • Decyzja OKW_13 uzupełnienie

    

   Decyzją nr 7/2019 Konsula RP w Brukseli, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Brukseli, skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Brukseli (Ambasada RP w Brukseli, Rue des Francs, 1040 Bruksela) do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, został uzupełniony o:

   

  • Janina Biernat, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Maciej Hilarowicz, zamieszkały w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Marta Prokop, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)
  • Monika Surmacz, zamieszkała w Brukseli (uzupełnienie składu komisji)

    

  • Decyzja OKW_14 uzupełnienie

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: