close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

   

  Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP w Brukseli z prośbą o pomoc konsularną.

   

  W przypadku gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:


  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto Ambasady RP w Brukseli, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

   

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

   

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:
  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

  Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:
  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca, więcej: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów.

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają, np. polskie i belgijskie, są na terytorium Królestwa Belgii traktowane jak obywatele belgijscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie sprawy paszportowe i prawne).

  Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, na jaką chciałby liczyć obywatel polski.

   

  Konsul nie może:
  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych, etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy);
  • wpływać na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Królestwa Belgii (konsul może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia wjazdu na terytorium tego kraju);
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

   

  Podstawa prawna:
  Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

  Zatrzymanie/aresztowanie

   

  Sprawy, w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:
  1. Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;
  2. Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/adwokatów;
  3. Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym w Królestwie Belgii.

   

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:
  1. Służenie poradą prawną;
  2. Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

   

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego.

   

  Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.
  Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.
  W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym – Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

   

  W Belgii obywatel może zostać tymczasowo aresztowany decyzją sędziego śledczego, o ile ten stwierdził istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Muszą być przy tym spełnione m.in. następujące warunki:
  • sędzia śledczy musi przesłuchać zainteresowanego w ciągu 24 godzin od zatrzymania,
  • musi wydać nakaz aresztowania.
  W ciągu kilku dni od chwili wydania nakazu tymczasowego aresztowania odbywa się posiedzenie tzw. izby sędziowskiej (chambre du conseil), potwierdzającej aresztowanie. Posiedzenia takie odbywają się raz w miesiącu. Od decyzji izby sędziowskiej można się odwołać w ciągu 24 godzin.
  Osoba aresztowana ma prawo do adwokata z urzędu. Wyznacza go na wniosek sędziego śledczego Biuro Pomocy Prawnej. W postępowaniu karnym wszystkim cudzoziemcom przysługuje także prawo do korzystania z pomocy tłumacza opłaconego przez państwo belgijskie. Prawo do bezpłatnego tłumacza nie przysługuje natomiast w procedurze cywilnej.
  Więcej informacji w języku polskim na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Belgii (m. in. zawody prawnicze, pomoc prawna, wniesienie sprawy do sądu) można znaleźć na stronie Europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” poprzez wybranie odpowiedniej zakładki w menu po lewej stronie, a następnie – gdy zakładka już się otworzy – kliknięcie flagi Belgii (BE) po prawej stronie.

  Zgon za granicą

   

  W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który miał w Polsce miejsce zamieszkania konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca, więcej: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: